Obsługa administracyjna

  • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
  • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami oraz inwestorem.
  • Dbałość o bieżącą obsługę nieruchomości poprzez wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie warunków współpracy oraz kontrolę wykonania zleconych zadań.
  • Zapewnienie dostawy niezbędnych usług komunalnych tj.: wody zimnej i ciepłej, odprowadzenia ścieków,  centralnego ogrzewania, gazu, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości.
  • Nadzór nad terminowym wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów stanu technicznego budynku, wentylacji, instalacji elektrycznej i urządzeń mechanicznych znajdujących się w budynku.
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku.
  • Przygotowywanie, zwoływanie oraz obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
  • Zbieranie głosów pod uchwałami podejmowanymi w trybie indywidualnym.